{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Stationsstraat 75

3851 NB Ermelo
€ 1,-

€ 1,-
384 m²
384 m²
28

Stationsstraat 75

Uitgebreide omschrijving
.
1. Het betreft een kantoorunit gelegen op de begane grond (appartementsrecht) en het daarachtergelegen (aangesloten) parkeerterrein staande en gelegen aan de Stationsstraat 75, 3851 NB te Ermelo.
.
a) Voormalig bank-/kantoorgebouw met toebehoren (appartementsrecht), betreffende het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van:
- het aan de noord-oost zijde van voormeld appartementencomplex, onder de overstek gelegen, onbebouwde gedeelte van de gemeenschap, bestemd tot stoep;
- de zuid-oost hoek van het platte dak op de tweede verdieping aan de zuidzijde van voormeld appartementencomplex, bestemd voor het plaatsen van technische installaties, de aan- en afvoer van lucht en de afvoer op de buitenlucht van (rook)gassen en andere, al dan niet vluchtige afvalstoffen;
- de rook- en ventilatiekanalen in de schacht naast de liftschacht;
- de ruimte op de begane grond, bestemd tot bedrijfsruimte en/of kantoorruimte en/of winkelruimte, plaatselijk bekend Stationsstraat 75 te Ermelo (3851 NB);
kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, complexaanduiding 10443A, indexnummer 30, uitmakende het vierhonderdtien/zevenhonderddertigste (410/730e) gedeelte in de ondergemeenschap
de ondergemeenschap bestaat uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van:
- het ten noorden van voormeld appartementencomplex, ten westen van de entree voor de woonappartementen gelegen, onbebouwde gedeelte van de gemeenschap, bestemd tot stoep/buitenentree;
- het aan de noord-oost zijde van voormeld appartementencomplex, onder de overstek gelegen, onbebouwde gedeelte van de gemeenschap, bestemd tot stoep;
- de ruimten op de begane grond, bestemd tot bedrijfsruimte en/of kantoorruimte en/of winkelruimte, plaatselijk bekend Stationsstraat 75, 77 en 77A te Ermelo (3851 NB);
- de zuid-oost hoek van het platte dak op de tweede verdieping aan de zuidzijde van voormeld appartementencomplex, bestemd voor het plaatsen van technische installaties, de aan- en afvoer van lucht en de afvoer op de buitenlucht van (rook)gassen en andere, al dan niet vluchtige afvalstoffen;
kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, complexaanduiding 10443A, indexnummer 1, uitmakende het zevenhonderddertig/ tweeduizendtweehonderdtweeënnegentigste (730/2.292e) gedeelte in de gemeenschap;
de gemeenschap bestaat uit het perceel grond met het daarop gerealiseerde appartementencomplex bestaande uit bedrijfsruimte en/of kantoorruimte en/of winkelruimte (op de begane grond) met negen (9) bovenliggende woonappartementen (verdeeld over drie bouwlagen), ten tijde van de splitsing plaatselijk bekend Stationsstraat 73A tot en met 73E, 73G, 73H, 73J en 73K, 75 en 77 en 77A te Ermelo (3851 NB) en kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummer 10441, groot éénduizend vijfhonderdvijfennegentig (1.595) vierkante meter.
.
b) Het achtergelegen parkeerterrein, betreffende het perceel grond - belast met na te melden recht van opstal en belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b, van de destijds geldende Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van (thans) Liander N.V. - gelegen nabij Stationsstraat 75 te Ermelo (3851 NB), kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummer 10442, ter grootte van éénduizend dertien (1.013) vierkante meter. Het bedoelde recht van opstal betreft het zelfstandig recht van opstal, inhoudend de bevoegdheid om in, op of boven bedoeld parkeerterrein, een noodtrap cum annexis te installeren/bouwen, in stand te houden, te onderhouden en te vervangen.
.
2. Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is zowel per auto als met openbaar vervoer goed bereikbaar.
.
3. Vloeroppervlakte
Kantoor totaal circa 384 m² VVO 430 m² BVO
.
4. Parkeren
Via een verharde oprit is naast en achter het kantoorgebouw een verhard parkeerterrein aangelegd met circa 28 eigen parkeerplaatsen en een fietsen- containerberging.
.
5. Voorzieningen
Het kantoorgebouw word aangeboden met hoogwaardige klimaatbeheersingsinstallaties.
.
6. Aanbieding
Het object wordt als een geheel aangeboden. Vrij van huur en gebruik middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving.
.
7. Prijsindicatie
N.o.t.k.
.
8. Bestemming
Op basis van de informatie als opgevraagd bij de internetsite "e;ruimtelijke plannen"e; valt het onderhavige perceel onder het bestemmingsplan "e;Kom Ermelo"e; (vastgesteld op 23 januari 2013) en heeft als bestemming "e;Gemengd"e; (conform artikel 11).
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
b. kantoren;
c. maatschappelijke voorzieningen;
d. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
e. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
f. horeca in de categorie 1 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
g. horeca in de categorie 2.1 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.1';
h. horeca in de categorie 2.2 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.2';
i. horeca in de categorie 2.3 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.3';
j. horeca in de categorieën 2.2 en 2.4 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.2 + 2.4';
k. horeca in de categorieën 2.3 en 2.4 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.3 + 2.4';
l. wijnopslag en een wijnproeverij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - wijnopslag en wijnproeverij', uitsluitend in de kelder;
m. standplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - standplaats';
n. pensions;
o. wonen;
.
met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
.
LET WEL: volgens de internetsite "e;ruimtelijke plannen"e; heeft de gemeente het bestemmingsplan vastgesteld, maar eventueel kunnen bezwaar en beroep nog van invloed zijn op dit plan. De vaststellingsdatum (2013-01-23) is al meer dan een jaar geleden. Mogelijk loopt er een langdurige gerechtelijke procedure over dit plan. Dit kunt u navragen bij de gemeente Ermelo.
.
Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruiksmogelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Ermelo. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Koper dient, voor diens rekening, zelf te onderzoeken of het beoogde gebruik in overeenstemming is met de bestemmingsplanbepalingen.
.
9. Aanvaarding
In nader overleg.


Uitgebreide omschrijving
.
1. Het betreft een kantoorunit gelegen op de begane grond (appartementsrecht) en het daarachtergelegen (aangesloten) parkeerterrein staande en gelegen aan de Stationsstraat 75, 3851 NB te Ermelo.
.
a) Voormalig bank-/kantoorgebouw met toebehoren (appartementsrecht), betreffende het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van:
- het aan de noord-oost zijde van voormeld appartementencomplex, onder de overstek gelegen, onbebouwde gedeelte van de gemeenschap, bestemd tot stoep;
- de zuid-oost hoek van het platte dak op de tweede verdieping aan de zuidzijde van voormeld appartementencomplex, bestemd voor het plaatsen van technische installaties, de aan- en afvoer van lucht en de afvoer op de buitenlucht van (rook)gassen en andere, al dan niet vluchtige afvalstoffen;
- de rook- en ventilatiekanalen in de schacht naast de liftschacht;
- de ruimte op de begane grond, bestemd tot bedrijfsruimte en/of kantoorruimte en/of winkelruimte, plaatselijk bekend Stationsstraat 75 te Ermelo (3851 NB);
kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, complexaanduiding 10443A, indexnummer 30, uitmakende het vierhonderdtien/zevenhonderddertigste (410/730e) gedeelte in de ondergemeenschap
de ondergemeenschap bestaat uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van:
- het ten noorden van voormeld appartementencomplex, ten westen van de entree voor de woonappartementen gelegen, onbebouwde gedeelte van de gemeenschap, bestemd tot stoep/buitenentree;
- het aan de noord-oost zijde van voormeld appartementencomplex, onder de overstek gelegen, onbebouwde gedeelte van de gemeenschap, bestemd tot stoep;
- de ruimten op de begane grond, bestemd tot bedrijfsruimte en/of kantoorruimte en/of winkelruimte, plaatselijk bekend Stationsstraat 75, 77 en 77A te Ermelo (3851 NB);
- de zuid-oost hoek van het platte dak op de tweede verdieping aan de zuidzijde van voormeld appartementencomplex, bestemd voor het plaatsen van technische installaties, de aan- en afvoer van lucht en de afvoer op de buitenlucht van (rook)gassen en andere, al dan niet vluchtige afvalstoffen;
kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, complexaanduiding 10443A, indexnummer 1, uitmakende het zevenhonderddertig/ tweeduizendtweehonderdtweeënnegentigste (730/2.292e) gedeelte in de gemeenschap;
de gemeenschap bestaat uit het perceel grond met het daarop gerealiseerde appartementencomplex bestaande uit bedrijfsruimte en/of kantoorruimte en/of winkelruimte (op de begane grond) met negen (9) bovenliggende woonappartementen (verdeeld over drie bouwlagen), ten tijde van de splitsing plaatselijk bekend Stationsstraat 73A tot en met 73E, 73G, 73H, 73J en 73K, 75 en 77 en 77A te Ermelo (3851 NB) en kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummer 10441, groot éénduizend vijfhonderdvijfennegentig (1.595) vierkante meter.
.
b) Het achtergelegen parkeerterrein, betreffende het perceel grond - belast met na te melden recht van opstal en belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b, van de destijds geldende Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van (thans) Liander N.V. - gelegen nabij Stationsstraat 75 te Ermelo (3851 NB), kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummer 10442, ter grootte van éénduizend dertien (1.013) vierkante meter. Het bedoelde recht van opstal betreft het zelfstandig recht van opstal, inhoudend de bevoegdheid om in, op of boven bedoeld parkeerterrein, een noodtrap cum annexis te installeren/bouwen, in stand te houden, te onderhouden en te vervangen.
.
2. Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is zowel per auto als met openbaar vervoer goed bereikbaar.
.
3. Vloeroppervlakte
Kantoor totaal circa 384 m² VVO 430 m² BVO
.
4. Parkeren
Via een verharde oprit is naast en achter het kantoorgebouw een verhard parkeerterrein aangelegd met circa 28 eigen parkeerplaatsen en een fietsen- containerberging.
.
5. Voorzieningen
Het kantoorgebouw word aangeboden met hoogwaardige klimaatbeheersingsinstallaties.
.
6. Aanbieding
Het object wordt als een geheel aangeboden. Vrij van huur en gebruik middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving.
.
7. Prijsindicatie
N.o.t.k.
.
8. Bestemming
Op basis van de informatie als opgevraagd bij de internetsite "e;ruimtelijke plannen"e; valt het onderhavige perceel onder het bestemmingsplan "e;Kom Ermelo"e; (vastgesteld op 23 januari 2013) en heeft als bestemming "e;Gemengd"e; (conform artikel 11).
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
b. kantoren;
c. maatschappelijke voorzieningen;
d. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
e. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
f. horeca in de categorie 1 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
g. horeca in de categorie 2.1 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.1';
h. horeca in de categorie 2.2 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.2';
i. horeca in de categorie 2.3 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.3';
j. horeca in de categorieën 2.2 en 2.4 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.2 + 2.4';
k. horeca in de categorieën 2.3 en 2.4 van de Lijst van horecabedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2.3 + 2.4';
l. wijnopslag en een wijnproeverij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - wijnopslag en wijnproeverij', uitsluitend in de kelder;
m. standplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - standplaats';
n. pensions;
o. wonen;
.
met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
.
LET WEL: volgens de internetsite "e;ruimtelijke plannen"e; heeft de gemeente het bestemmingsplan vastgesteld, maar eventueel kunnen bezwaar en beroep nog van invloed zijn op dit plan. De vaststellingsdatum (2013-01-23) is al meer dan een jaar geleden. Mogelijk loopt er een langdurige gerechtelijke procedure over dit plan. Dit kunt u navragen bij de gemeente Ermelo.
.
Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruiksmogelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Ermelo. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Koper dient, voor diens rekening, zelf te onderzoeken of het beoogde gebruik in overeenstemming is met de bestemmingsplanbepalingen.
.
9. Aanvaarding
In nader overleg.


MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}